PKK

DAFTAR ANGGOTA TP PKK DAN KADER
         
         
1 SUKINI KETUA 03/06 SLTP
2 SRI MARWATI WK. KETUA 02/01 SLTA
3 MUSRIFAH SEKRETARIS 1 03/01 SLTA
4 SITI SYAMSIAH SEKRETARIS 2 02/03 SLTP
5 SRI MULYANI BENDAHARA 1 02/03 SLTA
6 RETIYANI BENDAHARA 2 02/01 S1
7 KUSNIAH KETUA POKJA 1 03/06 SLTP
8 RODIYAH SEKT. POKJA 1 03/01 SLTA
9 TASRIAH BENDAHARA POKJA 1 03/04 SLTP
10 DARWITI ANGGOTA POKJA 1 01/03 SD
11 TARISEM ANGGOTA POKJA 1 04/06 SD
12 HIKMAH SUGIARTI KETUA POKJA 2 02/04 SLTP
13 INAYATUL LATIFAH SEKT. POKJA 2 02/02 SLTA
14 ISMATUL KHOERIYAH BENDAHARA POKJA 2 02/02 SLTP
15 RASITI ANGGOTA POKJA 2 03/04 SD
16 SRI REJEKI ANGGOTA POKJA 2 02/01 D3
17        
18        
19